Press

Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Hrvatski sabor je na sjednici 12. lipnja 2015. godine donio Strategiju razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine (Narodne novine br. 70/2015). Riječ je o sveobuhvatnom dokumentu koji predstavlja okvir za razvoj javne uprave te je usmjeren na pružanje javnih usluga, jačanje ljudskih potencijala i racionalizaciju javne uprave.

Javna uprava u smislu ove Strategije obuhvaća tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima. Uključivanjem u europski upravni prostor Republika Hrvatska se obvezala temeljiti postupanje javne uprave na sljedećim načelima: pouzdanost i predvidljivost (pravna sigurnost), otvorenost i transparentnost, odgovornost, učinkovitost i djelotvornost te koherentnost. Strategija ima cilj uskladiti razvoj javne uprave s ciljevima Europe 2020., strategijom Europske unije kojom se želi poduprijeti razvoj pametnog, održivog i uključivog gospodarstva do 2020. godine. Navedeni prioriteti trebaju osigurati EU-u i državama članicama visok stupanj zaposlenosti, produktivnosti i socijalne uključivosti. Kako bi se to ostvarilo, svaka država članica postavlja ciljeve na nacionalnoj razini. Europska komisija provjerava napredovanje u provedbi strategije i daje preporuke za svaku državu članicu. Proces usklađivanja ekonomske politike s ciljevima i odredbama definiranim na razini EU-a poznat je pod nazivom Europski semestar. Preporuke za Republiku Hrvatsku posebno naglašavaju potrebu stvaranja djelotvornije javne uprave.

U konačnici, rezultati provedbe ove Strategije trebaju biti sljedeći: opseg i kvaliteta javnih usluga koje pruža javna uprava prilagođeni su stvarnim potrebama korisnika, postupak pružanja javnih usluga maksimalno je pojednostavnjen te zahtijeva minimalan angažman korisnika, broj i kompetencije zaposlenih u javnoj upravi usklađeni su s potrebama, ciljevima i standardima kvalitete pojedine usluge, sustav javne uprave predstavlja jasan i realan okvir u kojem se odvijaju postupci pružanja javnih usluga s odgovarajućim brojem i kompetencijama zaposlenih za njihovo pravodobno, učinkovito i kvalitetno izvršavanje.

Strategiju razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine u cjelosti pročitajte na linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_70_1329.html