Industrije

Promet i turizam

InfoDom ima veliko iskustvo u informatizaciji poslovnih procesa vezanih za promet i turizam. Potrebe korisnika na ovom području su sve značajnije, promet postaje sve važniji čimbenik u gospodarstvu zemlje ili neke regije. Troškovi prijevoza su značajna stavka svakog gospodarskog subjekta.

Suvremena tehnologija pruža velike mogućnosti, od elektroničkog praćenja, optimizacije, integracije različitih vrsta prometa, satelitskog navođenja. „Just-In-Time“ poslovanje nametnulo je dinamiku koju mogu pratiti samo najbolji. Inovativnost u poslovnim procesima prometa, distribucije, logistike postaje komparativna prednost i element prevage. Od aplikacijskih sustava na području prometa i turizma traži se da budu ekspertni, prediktivni, da uče iz povijesnih podataka te visoko parametrizirani kako bi izdržali brojne i česte promjene u poslovnoj okolini.

Tehnologije koje primjenjujemo:

 • Web aplikacije
 • Relacijske baze podataka
 • Integracija s GIS, GPS i drugim tehnologijama
 • Elektronički potpis
 • Mobilni uređaji
 • Ekspertni sustavi
Vrijednosti koje korisnici naših sustava dobivaju su:
 • Za javnu upravu, uspostava tzv. One-Stop-Shop usluga, obavljanja poslova koje stranke (građani i tvrtke) imaju kod tijela javne uprave na jednom mjestu, u jednom trenutku,
 • Značajno unaprijeđenje poslovnih procesa, koji rezultiraju skračenjem vremena potrebnog za izvršenje poslovnog procesa (ponekad i više puta),
 • Smanjenjem troškova, bilo da je riječ o investicijama, troškovima održavanja ili troškovima radne snage,
 • Povećanje kvalitete izvršenog posla i zadovoljstva korisnika
 • Uspostavljanje organizacije zasnovane na znanju i inovacijama kao temelj veće konkurentnosti i izlaska na nova tržišta
 • Smanjenje rizika i povećanu sigurnost poslovanja
Registar integralnog prometa

Informacijski sustav cestovnog prometa podržava procese izdavanja dozvola i licencija za međunarodni cestovni prijevoz tereta, te međužupanijski i međunarodni linijski, slobodni i tranzitni prijevoz putnika.
Sustav obrađuje unijete podatke o izdanim dozvolama, kao i korištenje samih dozvola. Obrada se vrši u vidu obračunske procedure koja kreira liste prijevoznika prema kvaliteti obavljanja djelatnosti prethodne godine i potrebama samog prijevoznika za sljedeću godinu unutar zadanog kontingenta pojedine vrste dozvole. Modulom simulacije je pružena mogućnost da se preko parametara obračuna, preuzetih iz propisa, ekstrapolacije trendova budućih razdoblja te tako dobivene simulacije koristiti kao pomoć u odlučivanju, pri unapređenju propisa i daljnjem uređenju djelatnosti.

Funkcionalnosti:
• Zaprimanje, evidencija, izdavanje i upravljanje dozvolama za prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
• Priprema i simulacija obračuna za izdavanje pojedinačnih (bilateralnih dozvola, tranzitnih dozvola, dozvola za treće države) i CEMT dozvola
• Zaprimanje ,evidencija, izdavanje i upravljanje dozvolama za prijevoz putnika u međunarodnom i međužupanijskom cestovnom prometu
• Zaprimanje, evidencija i upravljanje sa knjigama putnih listova EZ i Interbus
• Zaprimanje, evidencija i izdavanje licencija zajednice za obavljanje cestovnog prijevoza tereta i putnika u međunarodnom prometu
• Evidencija poslovnih subjekata, evidencija vozila i voznih parkova poslovnih subjekata
• Kreiranje i evidencija linija u međunarodnom i međužupanijskom prijevozu putnika
• Financijska kartica prijevoznika - kreiranje zaduženja, izdavanje računa i praćenje uplata za prijevoznike
• Izdavanje računa
• Praćenje dozvola izdanih u HGK
• Inspekcijski nadzor i izvješćivanje
• Evidencija transport managera
• Provjera ugleda transport managera u državama članicama EU koje su povezane na EUCARIS ili ERRU
• Razmjena podataka o prekršajima i kaznama prijevoznika sa državama članicama EU koje su povezane na EUCARIS ili ERRU

Nacionalni registar prijevoznika u cestovnom prometu RH je jedinstvena nacionalna evidencija prijevoznika koju u elektroničkom obliku vodi Ministarstvo. Informatičko rješenje bazirano je na primjeni najmodernijih internet tehnologija, koje omogućava sustavno evidentiranje, objedinjavanje i obradu podataka na dnevnoj i tjednoj razini, kao izvor uporabljivih, potpunih i pravovremenih informacija, uz uspostavu komunikacije i protoka informacija između Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture RH i tijela državne uprave u županijama, vezanih za procese izdavanja licenca za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prijevozu, kao i licencija za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu.
Registar je elektronski povezan i razmjenjuje podatke s Europskim registrom cestovnih prijevoznika.

Funkcionalnosti:
• Evidentiranje prijevoznika u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prijevozu
• Evidentiranje posrednika u cestovnom prijevozu
• Evidentiranje vozila i voznih parkova prijevoznika u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
• Evidencija licenci za obavljanje međunarodnog i unutarnjeg cestovnog prijevoza
• Vođenje zaposlenika (vozači, upravitelji prijevoza)
• Evidencija škola za početnu i/ili periodičku izobrazbu profesionalnih vozača
• Evidencija termina tečaja za početnu i/ili periodičku izobrazbu profesionalnih vozača
• Evidencija profesionalnih vozača koji su pristupili terminu tečaja za početnu i/ili periodičku izobrazbu
• Evidencija potvrda/diploma izdanih za početnu i/ili periodičku izobrazbu profesionalnim vozačima

Informacijski sustav Registar vozila osoba s invaliditetom služi kao potpora odlučivanju i za izdavanje rješenja za oslobođenje od plaćanja cestarina za uporabu autocesta i/ili godišnje naknade za uporabu javnih cesta osobama s invaliditetom. Sustav na temelju dostavljenih podataka odlučuje da li osoba koja je podnijela zahtjev ima pravo na izdavanje rješenja za oslobođenje od plaćanje cestarine i/ili godišnje naknade ili nema.  Da bi sustav bio u mogućnosti izdati rješenje, podnositelj zahtjeva mora dostaviti sve potrebne dokumente propisane zakonskim odredbama (podatke o postotku tjelesnog oštećenja,  nalaz i mišljenje vještaka kojim se utvrđuje stupanj tjelesnog oštećenja, OIB,  podatke o vozilu, dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi). Ako se ne dostave svi potrebni podaci, sustav neće dopustiti izdavanje rješenja. Tada se podnositelju zahtjeva izdaje zahtjev za dopunom (prije izdavanja konačnog rješenja) iz koje se vidi koje sve od potrebnih podataka nije dostavio. Kada podnositelj zahtjeva naknadno dostavi sve potrebne podatke koji su navedeni u dopuni i nakon što se svi ti podaci unesu u sustav, podnositelju zahtjeva se izdaje rješenje o prihvaćanju ili odbijanju njegovog zahtjeva za oslobođenjem od plaćanja cestarine i/ili godišnje naknade.

Funkcionalnosti:
• Izdavanje rješenja za oslobođenje od plaćanja cestarine i/ili godišnje naknade osobama s invaliditetom
• Evidencija osoba s invaliditetom
• Statističke analize količine i vrste izdanih rješenja (pozitivnih/negativnih)
• Statističke analize količine i vrste izdanih dopuna
• Evidencija vozila osoba s invaliditetom
• Izvještavanje i tisak

 
Aplikacijski sustav za upravljanje transportom (Fleet Management)

Upravljanje transportnim resursima predmet je našeg sustava Transport. Riječ je o sveobuhvatnom sustavu koji za neku organizaciju (trgovačko društvo ili instituciju) podržava sve procese:
 • Planiranja i nabave transportnih sredstava
 • Zahtjeve po troškovnim mjestima
 • Rezervacije
 • Dispečerske funkcije
 • Upravljanje održavanjem vozila (vlastito, ugovorno)
 • Upravljanje troškovima voznog parka
 • Integracija s GPS uređajima i sustavima za optimizaciju puta te logističkim sustavima
 • Integraciju s dobavljačima goriva (INA kartice i elektroničke specifikacije utroška goriva, raspored po vozilima i nalozima za vožnju)
 • Obračun naloga za vožnju i putni nalozi
 • Outsourcing funkcije transporta (najam, ugovori, narudžbenice, prijevoznice, fakture, obračuni, plaćanja)
 • Kontroling vezan za korištenje transportnih sredstava
Pomorske nezgode

Sustav za evidentiranje pomorskih nezgoda je integracija web tehnologije, baze podataka i GIS tehnologije za prikaz rezultata i prezentaciju informacija.

Riječ je o sustavu kojega koristi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, te njene udaljene lokacije (lučke kapetanije i ispostave). U bazu se upisuju podaci o pomorskim nezgodama, plovilima i osobama koje su sudjelovale, šteti koja je nastala, žrtvama (ako ih je bilo) i sl.

Temeljem tako formirane baze podataka, kartografski se prikazuju mjesta nezgoda te otkrivaju tzv. „crne točke“, tj. opasna mjesta plovidbe. Ujedno, analize pokazuju i distribuciju nezgoda po vrstama plovila, razdobljima, kompanijama vlasnicima.

e-Charter

Uvođenjem elektroničkog One-Stop-Shop servisa dostupnog 24 x 7, na temelju reinženjeringa poslovnih procesa, ubrzali smo rad čarter kompanija i Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, povećali njihovu efikasnost, omogućili rasterećenje od ministrativnih obveza, te višestruko reducirali troškove poslovanja za te namjene. Od početka rada sustava (ožujak 2005.) pa do kraja rujna 2006. U sustavu je obrađeno više od 320.000 transakcija. U sustavu radi 701 čarter kompanija sa 3066 plovila.

e-Charter sustav koristi se na 80 distriburanih lokacija Ministarstva. Sustav zadovoljava najvišu 4-tu razinu informatiziranosti prema kriterijima eEurope 2005 Action plan-a, te je na taj način 13.07.2005. uspostavljena prva potpuno digitalizirana usluga u Hrvatskoj.

e-Charter omogućava

 • elektroničko komuniciranje ministarstava i gospodarskih subjekata
   
 • dostupnost servisa Ministarstva 24 x 7
   
 • elektroničko povezivanje među ministarstvima

Strateški ciljevi sustava

 

 • ubrzati sve poslovne procese Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka sa gospodarskim subjektima vezanim uz čarter plovila i strane jahte, omogućiti elektroničko praćenje svih poslovnih procesa vezanih uz čarter plovila i strane jahte,
 • omogućiti gospodarskim subjektima da samostalno, elektroničkim putem obavljaju sve poslove s Ministarstvom,
 • dati uvid u sve podatke za čitavu RH u realnom vremenu,
 • povezati se s ostalim ministarstvima i razmjenjivati podatke s njima,
 • osigurati dostupnost servisa 24x7.

Sigurnost

Iznimno značajan aspekt postavljanja novog sustava je sigurnost samog sustava kao i svih transakcija u njemu. Bilo je potrebno osigurati zaštitu svih poslovnih podataka Ministarstva i gospodarskih subjekata, kao i osobnih podataka hrvatskih i stranih državljana.